Scientific Organizing Committee
C. Q. JIN (Chair)(IOPCAS)
H. Z. LIU (Co Chairs)(HPSTAR)
Y. S. ZHAO (Co Chairs)(SUSTech)
 
 Guangjin CHEN (Beijing)
 P. W. CHEN (Beijing)
 Jinguang CHENG (Beijing)
 Tian CUI (Changchun)
 Jianguo DU (Beijing)
 Zhizheng GONG (Beijing)
 Duanwei HE (Chengdu)
 Hongliang HE (Mianyang)
 Shiming HONG (Chengdu)
 Heping LI(Guiyang)
 Kuo LI (Beijing)
 Haiqing LIN (Beijing)
 Bingbing LIU (Changchun)
 Jing LIU (Beijing)
 Xi LIU (Beijing)
 Hailong LU (Beijing)
 Shengnian LUO (Chengdu)
 Guicun MA (Beijing)
 Yanming MA (Changchun)
 Siping PANG (Beijing)
 Shan QIN (Beijing)
 Jian SUN (Nanjing)
 Liling SUN (Beijing)
 Wenhui TANG (Changsha)
 Yongjun TIAN (Qinhuangdao)
 Yuchang WANG (Zhengzhou)
 Luhong WANG (Harbin)
 Qiang WU (Mianyang)
 Xiangyang WU (Beijing)
 Wansheng XIAO (Guangzhou)
 Guoqiang YANG (Beijing)
 Wenge YANG (Shanghai)
 Huiqiu YUAN (Hangzhou)
 Jijun ZHAO (Dalian)
 Wenjun ZHU (Mianyang)
 Ruqiang ZOU (Beijing)
 
 Secretaries:
 Youwen Long (Beijing)
 Jinguang Cheng (Beijing)
 Xiancheng Wang (Beijing)
 

 

 

 

Important Dates
AIRAPT26 & ACHPR8 & CHPC19:
Aug. 19th (Sat) to 24th (Thu), 2017
(Aug. 19 to 23, 2017: Scientific Program)

Abstract Submission Opens:
Jan. 30th, 2017

Early Bird Registration Due:
Apr. 30th, 2017

Abstract Submission Due:
May 30th, 2017

Advanced Registration Due:
Aug. 10th, 2017


Manuscript Submission Due:
Aug. 23rd, 2017