Scientific Program Committee
 Jiuhua CHEN (Chair)
 Bin CHEN (Shanghai)
 Carl B. AGEE (New Mexico)
 Pengwan CHEN (Beijing)
 Jon EGGERT (LLNL)
 Alexander GONCHAROV (Washington D.C)
 Hongliang HE (Mianyang)
 Yongjae LEE (Seoul)
 Junfu(Afu) LIN (Austin)
 Hanns-Peter LIERMANN (Hamburg)
 Haiqing LIN (Beijing)
 Binbin LIU (Changchun)
 Fushen LIU (Chengdu)
 Shengnian LUO (Chengdu)
 Yanming MA (Changchun)
 Yue MENG (Argonne)
 Udomsilp PINSOOK (Bangkok)
 Guoyin SHEN (Argonne)
 Zexiang SHEN (Singapore)
 Yang SONG (Western Ontario)
 Hiroki TAKAHASHI (Tokyo)
 T. TANIGUCHI (Tsukuba)
 John TSE (Saskatoon)
 Yoshiya UWATOKO (Tokyo)
 Bjoern WINKLER (Frankfurt)
 Qiang WU (Mianyang)
 ChoongShik YOO (Seattle)
 Bo ZOU (Changchun)
 
 Commission of High Pressure Physics of Chinese Physics Society
 Commission of Crystal Materials at Extreme Conditions of CCrS
 

 

 

 

Important Dates
AIRAPT26 & ACHPR8 & CHPC19:
Aug. 19th (Sat) to 24th (Thu), 2017
(Aug. 19 to 23, 2017: Scientific Program)

Abstract Submission Opens:
Jan. 30th, 2017

Early Bird Registration Due:
Apr. 30th, 2017

Abstract Submission Due:
May 30th, 2017

Advanced Registration Due:
Aug. 10th, 2017


Manuscript Submission Due:
Aug. 23rd, 2017